Algemene voorwaarden verhuur personeel en verhuur/verkoop materiaal

 

1.0 Offertes en prijswijzigingen

 1. Alle door RBC gedane offertes zijn vrijblijvend.
 2. RBC behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijswijzigingen door te voeren, onder andere, op grond van de verandering van de arbeidsvoorwaarden en/of de sociale zekerheidswetgeving.

2.0 Overeenkomst

 1. Overeenkomsten komen slechts tot stand middels schriftelijke acceptatie door de opdrachtgever van het aanbod van RBC en herbevestiging daarvan door de RBC.
 2. Afwijking van een tot stand gekomen overeenkomst kan slechts schriftelijk geschieden waarbij RBC expliciet schriftelijk akkoord dient te gaan met de afwijking.
 3. De opdrachtgever is verplicht alle relevante informatie mee te delen aan RBC die laatstgenoemde benodigd voor de correcte uitvoering van haar opdracht.
 4. Alle huurovereenkomsten worden, tenzij expliciet anders aangegeven, aangegaan voor onbepaalde tijd. Huurovereenkomsten voor bepaalde tijd worden automatisch verlengd voor dezelfde periode.

3.0 Betalingstermijn en verrekening

 1. RBC factureert bij aanvang van de huurwerkzaamheden dan wel bij levering van materiaal. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum.
 2. De opdrachtgever mag geen vorderingen die hij heeft, of meent te hebben, op RBC verrekenen met de door RBC aan de opdrachtgever gefactureerde bedragen.
 3. Indien de opdrachtgever de facturen niet binnen de daarvoor geldende termijn voldoet, zal de opdrachtgever een bedrag aan incassokosten verschuldigd zijn van 15% over de hoofdsom.

4.0 Beëindiging huurovereenkomst

 1. Huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden en dient te geschieden bij aangetekende brief.
 2. Huurovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen slechts worden opgezegd tegen de einddatum van de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden en dient te geschieden bij aangetekende brief.
 3. Beide partijen kunnen de huurovereenkomst zonder inachtneming van enige opzegtermijn opzeggen indien één van de partijen in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling verkrijgt.
 4. RBC kan de huurovereenkomst zonder inachtneming van enige opzegtermijn opzeggen indien er bij de opdrachtgever een managementwijziging plaatsvindt.
 5. RBC kan de huurovereenkomst zonder inachtneming van enige opzegtermijn opzeggen indien de opdrachtgever in verzuim verkeert met betrekking tot de nakoming van één van haar contractuele verplichtingen jegens RBC.

5.0 Rechtskeuze en de bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen RBC en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing en is de Rechtbank Rotterdam bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen partijen.

Specifieke bepalingen voor verhuur personeel 

6.0 Diversen

 1. De minimum uurdienst van een brand- en/of veiligheidswacht bedraagt acht uur. Een brand- en/of veiligheidswacht kan niet voor een kortere periode worden ingezet.
 2. Het is de opdrachtgever verboden om door RBC bij de opdrachtgever ingeschakeld personeel over te nemen ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden en tot 1 jaar na beëindiging van de werkzaamheden. Op overtreding van dit verbod staat een boete van € 10.000 per keer en € 500,00 per dag dat de overtreding voortduurt.

7.0 Aansprakelijkheid voor ingezet personeel

 1. De opdrachtgever dient eventuele schade te melden binnen 1 week nadat de schade geconstateerd is en elke schadevordering op RBC verjaart na 1 jaar.
 2. RBC is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door ingezet personeel ten tijde van de uitvoering van hun werkzaamheden bij de opdrachtgever, behoudens toegebrachte immateriële schade (letselschade) aan personeel werkzaam bij de opdrachtgever en behoudens schade toegebracht aan materialen van de opdrachtgever (zaakschade). Uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid is gevolgschade (onder andere indirecte schade, gederfde omzet/winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie).
 3. De aansprakelijkheid voor bovengenoemde schade is te allen tijde beperkt tot een bedrag van € 2.500.000,00 per gebeurtenis en een bedrag van € 5.000.000,00 per jaar.
 4. RBC is slechts aansprakelijk volgens de voorwaarden zoals vermeld in de makelaarsverklaring van Aon Risk Solutions.

Specifieke bepalingen voor verhuur zaken

8.0 Tarieven en kosten

 1. De huur wordt aangegaan voor de minimumperiode van een werkdag, of een veelvoud hiervan. De huurperiode vangt aan op de dag van afgifte van het materieel door RBC en eindigt op de dag van in ontvangst name van het materiaal door RBC.
 2. In geval het gehuurde materiaal tijdelijk buiten gebruik is door een defect dat te wijten is aan onjuist gebruik door de huurder, is de huurder verplicht de huurprijs door te betalen.
 3. Alle transportkosten van het verhuurde naar en van de huurder en daarmee gerelateerde kosten zijn voor rekening van de huurder.
 4. De huurder is aansprakelijk voor de schade, die tijdens de huurovereenkomst aan de verhuurde materialen ontstaat tenzij deze wordt veroorzaakt door normale slijtage van het materiaal  zelf. De huurder is aansprakelijk voor verlies of diefstal.
 5. Alle belastingen of heffingen van welke aard ook verschuldigd op het gebruik en/of de installatie van het materieel bij de huurder, vallen ten laste van de huurder.
 6. RBC behoudt zich op ieder ogenblik van de uitvoering van de overeenkomst het recht voor om een waarborg te eisen van de huurder.

9.0 Verplichtingen van de huurder

 1. De huurder is verplicht al het gehuurde materiaal te behandelen volgens de instructies die met het gehuurde materiaal worden meegeleverd. De huurder wordt geacht de onderhoud- en revisie-intervallen zoals vermeld in acht te nemen en indien nodig dit aan RBC te melden.
 2. De huurder is gehouden over alle vergunningen en machten te beschikken, nodig voor het werken met het materiaal, alvorens het materieel te mogen installeren en gebruiken. Hij zal er op toezien het materiaal enkel aan te wenden in overeenstemming met de toepasselijke vergunningen en alle wettelijke en reglementaire voorschriften ter zake.
 3. De huurder dient RBC onverwijld op de hoogte te stellen van alle rechten of aanspraken die derden menen te kunnen laten gelden op het gehuurde. Schade die tijdens de huurperiode ontstaat, dient onmiddellijk aan de verhuurder te worden gemeld.
 4. De huurder is verplicht om aan RBC de plaats op te geven waar de installatie in gebruik is. RBC zal altijd toegang tot deze plaats moeten verleend worden voor het uitvoeren van controles of onderhoudswerkzaamheden.
 5. Onderverhuur of het in bruikleen verstrekken van de materialen aan derden is zonder schriftelijke toestemming van RBC niet toegestaan.
 6. De huurder zal in geen geval enige wijziging of aanpassing aanbrengen aan het materiaal, ook niet om het geschikt te maken voor de doeleinden waartoe de huurder het materiaal wenst aan te wenden.
 7. De huurder is verplicht de materialen na beëindigen van de huurtermijn in onbeschadigde en gereinigde staat terug te leveren.

10.0 Storingen

 1. Storingen aan het materiaal dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen de 24 uur te worden gemeld aan de service verlenende afdeling van RBC. In geval van storing wordt het betreffende middel ter plaatse door RBC hersteld of vervangen voor rekening van de huurder, tenzij het gebrek wordt veroorzaakt door normale slijtage of gebrek aan het middel zelf. Voor storingen van meer dan één dag wordt geen huur verrekend, mits de storing tijdig is gemeld en het gevolg is van normale slijtage of een gebrek aan het middel zelf. Werkzaamheden aan de verhuurde middelen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door personen welke RBC hiervoor heeft aangewezen, met uitzondering van dagelijkse controlewerkzaamheden volgens de instructie.

11.0 Aansprakelijkheid

 1.  De huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan of door het materiaal of veroorzaakt door werkzaamheden uitgevoerd met het materiaal. De huurder zal RBC vrijwaren en/of schadeloos stellen voor alle aanspraken tegen RBC voortvloeiend uit het gebruik van het verhuurde materiaal.
 2. Indien de huurder schade lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van RBC jegens de huurder, is de aansprakelijkheid van RBC beperkt tot het bedrag van de huurgelden over de periode dat de huurder geen gebruik heeft kunnen maken van het gehuurde. In het bijzonder aanvaardt RBC geen aansprakelijkheid voor gevolgschade.

Specifieke bepalingen voor verkoop

 1. RBC is slechts aansprakelijk tot het factuurbedrag van het geleverde product en de daarmee eventueel gepaard gaande installatiekosten. RBC is niet aansprakelijk voor gevolgschade (onder andere indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie) en elke schadevordering op RBC verjaart na 1 jaar.
 2. RBC behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.